Deklaracja dostępności 

Stowarzyszenie Dialog Społeczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.dialogspoleczny.org

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-17.

 Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa stworzona w oparciu o WordPress. Zainstalowana jest wtyczka mająca ułatwić poruszanie się po stronie osobom słabowidzącym.

Niedostępne elementy i treści: 

 • w filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
 • nie wszystkie infografiki i inne obrazy uzupełnione są tekstem alternatywnym,
 • „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo (zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej),
 • serwis zawiera dokumenty PDF, z których część powstała na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z plików osadzonych i publikować teksty bezpośrednio w serwisie.

 Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-17.

 Skróty klawiaturowe 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas, mailowo – kontakt@dialogspoleczny.org

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna 

Siedziba Stowarzyszenia Dialog Społeczny, ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa

 • Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 • W siedzibie nie odbywa się obsługa klientów.
 • Siedziba służy wyłącznie jako adres do korespondencji.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Chęć skorzystania z tłumacza prosimy zgłosić wcześniej.
 • W budynku brak defibrylatora (AED).

 Informacje dodatkowe 

W przypadku chęci spotkania uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt pod adres e-mail: kontakt@dialogspoleczny.org