Uwagi prosimy przedstawiać z wykorzystaniem poniższych formularzy. Wypełnić formularz może każdy użytkownik. Uwagi będą widoczne po ich zaakceptowaniu przez nas. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresami e-mail: kontakt@dialogspoleczny.org lub blog@trzeci.org. W przypadku uwag odnoszących się do całości statutu prosimy o ich wyrażenie tutaj.

 Wzorzec statutu Stowarzyszenia – wersja konsultowana do dn. 15.01.2021 r. 

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: …………………………………….

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest: …………………………………….

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 4

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
(zaznacz – możesz zaznaczyć więcej, niż jeden cel)

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • obronności państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 5

Stowarzyszenie realizuje cele w sposób nieodpłatny, jako statutowa działalność nieodpłatna pożytku publicznego i w sposób odpłatny, jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 6

1. Członkiem Stowarzyszenia staje się na wniosek osoby zainteresowanej po przyjęciu uchwały przez Zarząd.
2. W przypadku, gdy Zarząd nie podejmie uchwały lub decyzja Zarządu będzie negatywna, osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia przestaje się być:
1) w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – utrata członkostwa następuję z momentem złożenia rezygnacji;
2) w wyniku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej – utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd;
3) w wyniku naruszenia statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym jego dóbr osobistych lub innych działań, które nie dają się pogodzić z członkostwem w Stowarzyszeniu – utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 8

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) działania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia;
2) wybierania władz Stowarzyszenia i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia;
3) zabierania głosu, w tym głosu stanowiącego w trakcie Walnego Zebrania Członków;
4) składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego władz.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) angażowania się w działalność Stowarzyszenia;
2) opłacania składek;
3) przestrzegania Statutu i uchwał jego władz.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 11

Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 12

Komisja Rewizyjna składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków może określać funkcje poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 13

Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 14

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) przyjmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – zgodnie z § 7 pkt 2;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zakresu prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niemożności jego zwołania przez Zarząd.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;
5) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – zgodnie z § 7 pkt 3;
6) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją oraz w sprawie formy i wysokości tego wynagrodzenia – zgodnie z § 19.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi: ………………….
2.
Kadencja każdej z władz jest kadencją łączną.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 19

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 21

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – z zastrzeżeniem § 26.
2. Przy dwuosobowym składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność całego składu.
3. Poddać projekt uchwały pod głosowanie może każdy członek danej władzy Stowarzyszenia.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
5. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym. 

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 22

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 23

☐ Wariant A
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

☐ Wariant B
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) (PKD ………….) ……………………………
2) (PKD ………….) ……………………………
3) (PKD ………….) ……………………………

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 24

Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich podejmuje Walne Zebranie Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 25

Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków. 

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 26

Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Formularz konsultacyjny
Dyskusja na Facebooku
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak