Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe na potrzeby prowadzenia strony www.dialogspoleczny.org

 Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Dialog Społeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071778, REGON 016218809, NIP 5252178272.

 Cele i podstawy przetwarzania 

Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 Odbiorcy danych 

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail powierzamy do przetwarzania następującym podmiotom:

  • • atthost.pl – Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock – w celu przechowywania danych na serwerach skrzynek pocztowych,
  • podwykonawcy biorący udział w wymianie wiadomości.

 Okres przechowywania danych 

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

 Przekazywanie danych do państw trzecich 

Korzystanie z niektórych systemów może się wiązać z przesyłaniem danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dostawcy usług deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych poprzez korzystanie z mechanizmów zgodności funkcjonujących w ramach prawa europejskiego (standardowe klauzule umowne).

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail kontakt@dialogspoleczny.org. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

 Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych 

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.