Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe na potrzeby prowadzenia strony w serwisie społecznościowym Facebook.

 Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Dialog Społeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071778, REGON 016218809, NIP 5252178272.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podmiot zarządzający profilem w serwisie społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem tego serwisu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się tutaj: [kliknij]

 Cele i podstawy przetwarzania 

Obserwując nasz profil  w sposób automatyczny znajduje się Pan / Pani na listach, do których mamy dostęp. Dodając komentarz do zamieszczanych przez nas treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawia Pan / Pani dane osobowe.

Podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profilu.

W każdym momencie może  Pan / Pani edytować lub usuwać komentarze oraz reakcje, które pozostawiono na profilu – w ramach narzędzi udostępnionych przez serwis.

W każdej chwili może Pan / Pani zaprzestać obserwacji profilu – w takiej sytuacji zniknie Pan / Pani z listy osób lubiących stronę i/lub obserwatorów.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości, przekazuje nam Pan / Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko.

Pana / Pani dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania również jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes.

Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Pana / Panią.

Ma Pan / Pani wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w zakładce z prywatnymi wiadomościami.

 Zakres przetwarzanych danych 

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Pana / Pani temat:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
 • dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,
 • dane przekazane w ramach prywatnych wiadomości,
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Pana / Pani profilu na Facebooku.

To, do jakich informacji na Pana / Pani temat mamy dostęp zależy w głównej mierze od Pana / Pani aktywności w serwisie Facebook oraz ustawień prywatności serwisu.

Będziemy mogli uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Pana / Pani temat, które zostały upublicznione na Pana / Pani profilu.

 Źródło danych 

Pana / Pani dane stają się dla nas dostępne, kiedy:

 • lubi Pan / Pani lub obserwuje nasz profil,
 • dodaje Pan / Pani komentarze, wchodzi w interakcje z naszymi treściami,
 • kontaktuje się Pan / Pani z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

 Odbiorcy danych osobowych 

W razie zaistnienia takiej konieczności, Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych, jeżeli zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych.

 Okres przechowywania danych 

W podstawowym zakresie nie mamy wpływu na okres przechowywania Pana / Pani danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności serwisu.

Nie jesteśmy w stanie usunąć Pana / Pani danych z Facebooka – można zrobić to tylko samodzielnie.

 Przekazywanie danych do państw trzecich 

Nie przekazujemy Pana / Pani danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ale nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z Pana / Pani danymi osobowymi.

 Bezpieczeństwo danych 

Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pana / Pani danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa sam serwis.

 Prowadzenie statystyk 

W ramach narzędzi dostępnych dla administratora strony mamy dostęp do informacji  statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania użytkowników. Informacje poddajemy analizie w celu optymalizacji profilu pod kątem doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje, do których mamy dostęp są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

 Reklamy w serwisie społecznościowym 

W ramach serwisu Facebook korzystamy z systemu reklam, za pośrednictwem którego możemy kierować do Pana / Pani reklamy sprofilowane pod kątem zdefiniowanych grup odbiorców określonych na podstawie różnych kryteriów, takich jak zainteresowania, wiek, zawód itp.

Reklamy te nie wiążą się po naszej stronie z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych. Korzystamy jedynie z możliwości określenia grup docelowych z wykorzystaniem narzędzi zapewnianych przez administratorów serwisów społecznościowych.

 Pliki cookies 

Nasz profil osadzony jest w serwisie Facebooka, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od tego podmiotu. Nie mamy wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez ww. serwis.

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Panu / Pani w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, w szczególności w takim zakresie w jakim dotycząc czynności uzależnionych od interwencji samego serwisu Facebook.

Zawsze przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Przypominamy, że ma Pan / Pani możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponujemy szerokim zakresem danych osobowych oraz mamy ograniczone możliwości ich przetwarzania.

Jeżeli chce Pan / Pani zrealizować jedno ze swoich uprawnień, to zachęcamy przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu z serwisem społecznościowym.

 Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych 

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych została podjęta decyzja o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w sytuacji podmiotu nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością może Pan / Pani kontaktować się z którymkolwiek współadministratorem danych osobowych.

Może Pan / Pani napisać na adres e-mail kontakt@dialogspoleczny.org lub kontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.